nau.edu.ua National
Aviation
University

nau.edu.ua
The International University
of Logistics and Transport
in Wroclaw
EN

Statut

Statut

Polsko-Ukraińskiego Instytutu Badawczego we Wrocławiu

 

Rozdział I

 

Przepisy ogólne

 

§ 1.

 

Polsko-Ukraiński Instytut Badawczy we Wrocławiu, zwany dalej Instytutem, działa na podstawie:

1) Statutu Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, § 5, ust. 3,

2) Umowy o utworzeniu wspólnego Polsko-Ukraińskiego Instytutu Badawczego we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2010 r., zawartej między Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu (Polska, m. Wrocław) oraz Narodowym Uniwersytetem Lotniczym (Ukraina, m. Kijów).

 

§ 2.

 

 1. Podstawowe kierunki działalności Instytutu:
 • Dydaktyczno-naukowy: wspólne opracowywanie i organizowanie wykładów, seminariów, kursów, konferencji, przy uwzględnieniu kierunków działalności Stron.
 • Badawczy: opracowywanie, koordynacja i prowadzenie wspólnych konsultacji i badań w ramach realizacji idei Partnerstwa Wschodniego.
 • Innowacyjno-wdrożeniowy: propagowanie i wdrażanie nowych rozwiązań techniczno-technologicznych, uzgodnionych w odrębnych umowach.

 

 1. Zadania Instytutu:

1)    prowadzenie badań naukowych i prac eksperymentalnych w dziedzinie zasad projektowania, wdrażania i stosowania nowych technologii;

2)    upowszechnianie i wdrażanie wyników badań naukowych i prac eksperymentalnych;

3)    analiza stanu nauki i techniki, określanie kierunków rozwoju Instytutu;

4)    opracowywanie propozycji w dziedzinie wykorzystania osiągnięć światowej nauki i techniki w krajach reprezentowanych przez Strony;

5)    działalność w dziedzinie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac eksperymentalnych;

6)    doskonalenie kwalifikacji kadr Instytutu;

7)    współpraca z uczelniami i innymi instytucjami;

8)    działalność w dziedzinie wynalazczości, normalizacji i metrologii;

9)    działalność w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej;

10) działalność wydawnicza i wymiana informacji naukowo-technicznej;

11) wydawanie certyfikatów jakości, dopuszczeń do produkcji oraz świadectw w celu użytkowania maszyn, urządzeń, materiałów i technologii;

12) opracowywanie ekspertyz w ramach działalności Instytutu;

13) projektowanie i wykonywanie prototypów, produkcja małoseryjna aparatury i sprzętu badawczego;

14) działalność gospodarcza i usługowa.

 

§ 3.

 

 1. Działalność naukowo-badawczą Instytutu realizuje się w kierunkach:

1)    logistyka i transport,

2)    awiacja,

3)    zasady projektowania i konstruowania,

4)    zasady projektowania konstrukcji i obiektów inżynieryjnych,

5)    technologie budowy i utrzymania obiektów,

6)    mechanizacja i organizacja robót,

7)    ocena stanu technicznego obiektów,

8)    metody badań doświadczalnych w kierunkach działalności Instytutu,

9)    geotechnika,

10) ekonomika,

11) pozyskiwanie i ocena przydatności surowców,

12) badanie właściwości fizycznych i chemicznych materiałów,

13) wykorzystanie odpadów,

14) inżynieria ruchu,

15) bezpieczeństwo ruchu,

16) ochrona środowiska przy projektowaniu, budowie i eksploatacji obiektów,

17) kształtowanie systemów zarządzania,

18) gospodarka nieruchomościami.

 

 1. Zakres działalności Instytutu może być rozszerzony na wniosek organów Instytutu za zgodą Dyrektora i Zastępcy Dyrektora.

 

Rozdział II

 

Organy Instytutu

 

§ 4.

 

Organy Instytutu:

1)    Dyrektor,

2)    Zastępca Dyrektora,

3)    Rada Naukowa.

 

§ 5.

 

Dyrektor kieruje Instytutem zgodnie z zasadami określonymi w Statucie.

 

§ 6.

 

 1. Dyrektora Instytutu powołują Rektor Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie i Kanclerz Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu na podstawie protokołu uzgodnień, podpisanego przez Strony.
 2. W protokole, o którym mowa w § 6 ust.1, Strony określają termin wykonywania obowiązków Dyrektora Instytutu. Obowiązki Dyrektora Instytutu kończą się z dniem wskazanym w protokole lub za rok z dniem 31 grudnia tego roku.
 3. Odwołanie Dyrektora Instytutu odbywa się w tym samym trybie, co powołanie.

 

§ 7.

 

Zastępca Dyrektora wspólnie z Dyrektorem kieruje Instytutem zgodnie z zasadami określonymi w Statucie.

§ 8.

 

 1. Zastępcę Dyrektora Instytutu powołują Rektor Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie i Kanclerz Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, na podstawie protokołu uzgodnień podpisanego przez Strony.
 2. W protokole, o którym mowa w § 8 ust.1, Strony określają termin wykonywania obowiązków Zastępcy Dyrektora Instytutu. Obowiązki Zastępcy Dyrektora Instytutu kończą się z dniem wskazanym w tym protokole lub za rok, z dniem 31 grudnia tego roku.
 3. Odwołanie Zastępcy Dyrektora Instytutu odbywa się w tym samym trybie, co powołanie.
 4. W przypadku odwołania Dyrektora Instytutu i niepowołania na to stanowisko innej osoby, obowiązki Dyrektora, do dnia jego powołania, pełni Zastępca Dyrektora Instytutu.

 

§ 9.

 

 1. Członków Rady Naukowej, w liczbie 8 osób, powołuje Rektor Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie i Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, na podstawie protokołu uzgodnień, podpisanego przez Strony.
 2. W protokole, o którym mowa w § 9 ust.1, Strony określają termin wykonywania obowiązków członków Rady Naukowej Instytutu. Obowiązki członków Rady kończą się z dniem wskazanym w tym protokole lub za rok, z dniem 31 grudnia tego roku.
 3. Odwołanie członków Rady Naukowej Instytutu odbywa się w tym samym trybie, co powołanie.
 4. Rada Naukowa Instytutu jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora Instytutu w dziedzinie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej.

 

§ 10.

 

Zadania, zasady i tryb działania Rady Naukowej określa Regulamin.

 

Rozdział III

 

Organizacja Instytutu

 

§ 11.

 

Wewnętrzną strukturę organizacyjną Instytutu ustala Dyrektor Instytutu w porozumieniu z Zastępcą Dyrektora i z uwzględnieniem opinii Rady Naukowej.

 

§ 12.

 

Dyrektor Instytutu, w porozumieniu z Zastępcą Dyrektora, może powoływać komisje lub inne organy doradcze.

 

Rozdział IV

 

Zasady gospodarki finansowej Instytutu

 

§ 13.

 

Instytut prowadzi gospodarkę finansową zgodnie ze Statutem Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Statutem Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie i niniejszym Statutem.

 

Rozdział V

 

Kontrola działalności Instytutu

 

§ 14.

 

Instytut podlega kontroli Rektora Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie i Rektora Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

 

Rozdział VI

 

Zmiany w Statucie Instytutu

 

§ 15.

 

Zmiany w Statucie uchwalane są przez Radę Naukową na wniosek Dyrektora Instytutu lub Zastępcy Dyrektora i zatwierdzane są przez Rektora Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie i Kanclerza Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.